චීනයේ අගය එකතු කළ සේවාව

ඇමේසන් අලෙවිකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන රාක්කවල තැබිය නොහැකි අතර ඒවා නැවත රටට ගෙන එන විට, අපගේ සමාගමට පාරිභෝගිකයින්ට චීනයේ ගබඩාව, ලේබල් කිරීම, ඇසුරුම්කරණය සහ නැවත ඇසුරුම් කිරීම වැනි ගබඩා සේවා සැපයිය හැකිය.

Valued-added Service in China