මුහුදෙන් FBA FCL

FBA

FCL (සම්පූර්ණ බහාලුම් පැටවීම) යනු FCL (සම්පූර්ණ බහාලුම් පැටවීම) යන්නයි. එෆ්සීඑල් සඳහා ගමනාන්ත වරායට පැමිණෙන්නේ එක් ප්‍රවාහකයෙකු පමණි, එය එල්සීඑල් සමඟ සැසඳීමේදී සාපේක්ෂව පහසුය. ඇසුරුම් කිරීම, ගණන් කිරීම, ගබඩා කිරීම සහ මුද්‍රා තැබීම සඳහා නැව්කරු වගකිව යුතු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය FCL වේ. එෆ්සීඑල් භාණ්ඩ මුදා හැරීම සාමාන්‍යයෙන් හසුරුවනු ලබන්නේ තොගකරු විසිනි.

අඩු මිල ගණන්, විශාල පරිමාවන්, එෆ්සීඑල් හෝ එල්සීඑල් විකල්ප, මෙම සියලු වාසි 2cbm ට වැඩි විශාල ඇණවුම් සඳහා පළමු තේරීම මුහුදු මාර්ගයෙන් ලබා දීමයි.